De KlimOp

'Groei en ontwikkeling door gepassioneerd en uitdagen leren!'

                 

              Directeur: Ingrid van Koningsbruggen & Marjolijne Mulders
              Adres: Karekietpark 28-30, 1444 HV Purmerend
              Wijk:De Overwhere
              Telefoon: (0299) 421969
              E-mailadres: info@klim-opschool.nl
              BSO op school: De Titeltuin, samenwerking met SKOP & Sportify
              Website: www.klim-opschool.nl

Het verhaal van De KlimOp

De kernwaarden van De KlimOp zijn afgebeeld in de boom hiernaast: 

  • Veiligheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid vormen de wortels van het onderwijs op De KlimOp. De basis.
  • (Ieder kind is) Uniek, uitdagend en gepassioneerd leren vormen de stam die groeit vanuit de basis. 
  • Groei en ontwikkeling komen dan als vanzelf tot stand. 

De KlimOp werkt met moderne lesmethodes om de kinderen goed en gedegen onderwijs te bieden. Naast deze kennis hecht de school een groot belang aan het verwerven van vaardigheden als; leren samenwerken en samen leren, een actieve leerhouding ontwikkelen en oplossingsgericht leren denken en handelen. De Klim wil dat de kinderen zelf inbreng en keuzes hebben in de leerstof, betrokken zijn bij de inhoud van ons onderwijs. In het diep leren (NPDL) en spelend/ontdekkend leren heeft de school aspecten gevonden die hierbij aansluiten en die zij hebben geïntegreerd in het onderwijs.

Onderwijs in thema's
In het onderwijsjaarprogramma staan diverse thema’s gepland. Het zijn onderwerpen waarin De KlimOp betekenisvolle, samenhangende en uitdagende activiteiten aanbieden. De inbreng van de leerlingen wordt gestimuleerd. Op de leerpleinen zijn de thema’s herkenbaar.

In de kleuterklassen staat altijd een thema centraal. Aan de hand hiervan worden de verschillende vaardigheden ontwikkeld en uitgediept. Aan de volgende punten wordt in de kleuterbouw veel aandacht besteedt:

  • Het gedrag van uw kind naar medeleerlingen en naar de leerkracht (normen en waarden).
  • Het gedrag van uw kind in de speel/werksituatie (concentratie en snelheid van werken).
  • Het mondeling taalgebruik (tijdens kringgesprekken, tijdens het spelen of tijdens werkjes).
  • Voorbereidende lees/reken/schrijfactiviteiten.
  • Gymnastiek, de ontwikkeling van de grove/fijne motoriek en zintuiglijke oefening.
  • Veel expressie (zowel dramatische als muzikale).

In de groepen 3 t/m 8 biedt De KlimOp meerdere thema’s per jaar waarin zij, naast de punten die hierboven zijn genoemd, vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, karaktervorming, actief burgerschap, kritisch denken en creatieve vorming (NPDL). De actieve inbreng van de leerlingen bij het verwerven en toepassen van de lesstof wordt hierbij nauwgezet gevolgd.