De Vlieger

'Samen spelend en lerend naar de toekomst!'

                          

              Directeur: Franciene Wennekers
              Adres: Persijnlaan 47, 1447 EN, Purmerend
              Wijk: Purmerend Zuid
              Telefoon: (0299) 641270
              E-mailadres: info@basisschooldevlieger.nl
              BSO op school: Peuteropvang en Sportify
              Website: www.basisschooldevlieger.nl

Het verhaal van De Vlieger

Veiligheid
De Vlieger ziet het als opdracht om ieder kind de kans te bieden zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit begint met het bieden van een veilige sfeer en uitdagende omgeving. In de school is veiligheid een belangrijke kernwaarde. Dit is veiligheid in de breedste zin van het woord. De schoolafspraken zorgen voor helderheid en dragen bij aan de rust in de school. De manier waarop leerkrachten en leerlingen zich bewegen in het gebouw en hoe zij met elkaar en materialen omgaan worden op die wijze nageleefd. In de klassen maken de kinderen samen met de leerkracht aan het begin van het schooljaar klassenafspraken. Met het gezamenlijk maken van deze afspraken dragen de kinderen hun eigen steentje bij aan het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving. Vanaf de eerste dag op De Vlieger zal uw kind ervaren dat er grote waarde wordt gehecht aan gezamenlijke normen, waarden en omgangsvormen. De lessen van de Vreedzame School worden schoolbreed ingezet en dragen hiertoe bij. Het team heeft een positieve grondhouding. Kinderen en ouders worden bij de deur door de leerkracht persoonlijk ontvangen en er wordt open en respectvol met elkaar gecommuniceerd. De Vlieger verwacht dit niet alleen van de teamleden, maar ook in de relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten terug te zien.

Betrokkenheid
Niet alleen veiligheid is belangrijk om tot leren te komen. Om je binnen je eigen kunnen optimaal te ontwikkelen is nieuwsgierigheid een eerste voorwaarde. Het team van De Vlieger ziet dat kinderen het van nature in zich hebben om vragen te stellen, te ontdekken en te zoeken naar antwoorden. Vanaf groep 1 biedt de school door middel van stimulerende thema’s kinderen de ruimte en mogelijkheid vragen te stellen en antwoorden te vinden. De leerkracht coacht de kinderen door het stellen van vragen en het geven van ruimte in het verkennen van de wereld om zich heen. Kinderen leren op De Vlieger om na te denken wat ze al weten over een onderwerp, wat ze nog willen weten en wat ze daarvoor nodig denken te hebben.

Ondernemerschap
In de lessen creëren de leerkrachten vanuit betrokkenheid een sfeer dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De Vlieger wil het eigenaarschap vergroten door kinderen hun eigen leerdoelen te laten formuleren. Dit krijgt vorm door de leerdoelen die door de leerkracht zichtbaar in de klas inzichtelijk worden gemaakt en individueel in het leerling-portfolio. De lessen worden gestart bij wat de kinderen al weten door prikkelende voorkennisactiviteiten. In de lessen bouwen de leerkrachten voort op deze voorkennis en worden de kinderen betrokken door diverse werkvormen. Betrokken zijn gaat voor het team van De Vlieger echter verder dan de eigen ontwikkeling van het kind. Door samenwerkingsopdrachten en het uitdragen van de levensbeschouwelijke identiteit wil de Vlieger kinderen, ouders en leerkrachten betrokken te laten zijn bij zichzelf, de ander en de omgeving.

Ondernemerschap
Kinderen klaar maken voor de toekomst ziet De Vlieger als opdracht. Op de school wordt ondernemerschap gestimuleerd bij de kinderen. Kinderen krijgen de ruimte om na te denken over keuzes die zij maken. Zo werkt De Vlieger met flexibele werkplekken en vanaf groep 2 met een weektaak, waarbij de kinderen in groep 8 gestimuleerd worden om keuzes te maken en mee te denken over hun eigen ontwikkeling en leerdoelen. ICT-tools en 21ste-eeuwse vaardigheden worden ingezet in om de kinderen te prikkelen. Programmeren en werken met een google-account zijn onderdelen die verweven zijn in het lesprogramma. Binnen de wereld oriënterende vakken worden kinderen uitgedaagd om op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld om hen heen te ervaren.

Uniek
Op De Vlieger wordt de eigenheid van ieder mens gewaardeerd. Ieder kind is uniek en heeft talenten. De Vlieger biedt kinderen kansen om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Zo geven de leerkrachten interactieve instructies, waarbij aan de basis gedifferentieerd wordt op drie niveaus. Er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Kinderen krijgen aangeboden wat bij hen past. Zo biedt De Vlieger extra ondersteuning en een programma voor begaafde kinderen aan. Daarnaast wordt er naast de cognitieve vakgebieden ook ruimte geboden voor initiatieven van kinderen. Themaweken, creatieve-, sportieve-, en muzikale activiteiten zijn onderdeel van het lesaanbod.

Samenwerken
Samen leren, samen werken en samen groeien in een veilige omgeving vindt De Vlieger van belang. Samenwerken om van en met elkaar te leren wordt aangeboden aan in de groepen door verschillende werkvormen. Niet alleen in de klassensituatie kunnen kinderen van elkaar leren en samenwerken. Door middel van lezen en thema activiteiten worden groepsdoorbrekende activiteiten aangeboden.