De Binnendijk

'Sterk door ervaring, identiteit en sfeer'

             

              Directeur: Nadia Timmerman
              Adres: Oude Zijds Burgwal 8, 1141 AA Monnickendam
              Wijk:
              Telefoon: (0299) 650392
              E-mailadres: info@debinnendijk.nl
              Samenwerking BSO: SKW & Sportify
              Website: www.debinnendijk.nl

Het verhaal van De Binnendijk

De Binnendijk is een fijne, sfeervolle basisschool in de oude en historische binnenstad van Monnickendam. We bieden onze kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Een plek waar ze met plezier naartoe gaan. De Binnendijk is een school die zich richt op sterke basisvaardigheden, voor zowel taal en rekenen als persoonsontwikkeling. Daarnaast besteedt de school aandacht aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs op de Binnendijk is gebaseerd op de drie kernwaarden:

  • Plezier - Goed zijn voor jezelf en de ander en samen mogen leren. Samen zorgen voor een fijne en veilige sfeer in de school voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

  • Betrokkenheid - De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ze worden gezien door hun leerkrachten en klasgenoten. De oecumenische identiteit heeft een verbindende taak in de school.

  • Groei - Leren en ontwikkelen binnen bekende kaders en door inzet van moderne middelen. Doen en beleven stimuleren de groei.

Plezier
De Binnendijk vindt het belangrijk dat kinderen een plezierige tijd beleven op school. Samen wordt er gezorgd voor een fijne en veilige sfeer in school voor kinderen, leerkrachten en ouders. Een plek waar je je gezien, gehoord, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Op de Binnendijk wordt er ruimte binnen hetonderwijs gemaakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de groep. Hiervoor zet de school Kanjertraining in en wordt er veel aandacht besteedt aan de groepsvorming tijdens de start van het schooljaar. De kinderen leren op een goede manier om te gaan met zichzelf en met de ander, samen leren leven, goed voor jezelf en de ander te zorgen. Goed in je vel zitten en je veilig voelen zijn voorwaarden voor kinderen om te leren en ontwikkelen.

In een veilig leerklimaat worden de kinderen aangemoedigd om dingen op verschillende manieren te proberen (hoe heb je het gedaan, waarom is het niet gelukt, wat vind je precies lastig?). De kinderen krijgen het vertrouwen dat ze kunnen leren en dingen met vallen en opstaan onder de knie kunnen krijgen. Hierdoor krijgen kinderen meer vertrouwen in eigen kunnen, staan ze open voor feedback, laten zich minder ontmoedigen door tegenslagen, hebben meer doorzettingsvermogen en meer plezier in wat ze doen.

Er is een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Bewegend leren wordt steeds meer onderdeel van het onderwijs op school. Ook zorgen de gezamenlijke feesten en activiteiten naast het reguliere programma, zoals de Binnendijktheaters, vieringen en groepsdoorbrekende ateliers, ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan.

Betrokkenheid
Plezier hebben in school is belangrijk, maar garandeert nog niet dat er ontwikkeling is en dat er wordt geleerd. Daarvoor is betrokkenheid nodig van de leerlingen, de leerkrachten en hun ouders. De leerkracht geeft kinderen persoonlijke en positieve aandacht, toont zich betrokken bij wat het kind bezighoudt. Er wordt bewust aandacht geschonken aan de relatie tussen kind en leerkracht, want zonder relatie ... geen prestatie! De leerkracht voert gesprekken met de kinderen over hun welbevinden, de dingen die goed gaan en de dingen ze nog willen leren.

Vanuit de autonomie van het kind draagt de school bij aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid. Kinderen wordt geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen taak/werk. De leerkracht betrekt de kinderen bij het stellen van doelen en geven de kinderen invloed op hoe zij die doelen gaan bereiken. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt het verbeterbord ingezet in de klas voor algemene doelen (sfeer, werkhouding, vakinhoudelijk). Vanaf groep 5 nodigen we de kinderen uit bij het rapportgesprek te zijn, samen met hun ouders.

Uitdagend en betekenisvol onderwijs verhoogt de betrokkenheid van kinderen. In de onderbouw (groep 1 tot en met 3) wordt thematisch gewerkt. Vanaf groep 4 wordt wereldoriëntatie projectmatig vormgegeven. Binnen een project in de bovenbouw komen kennis, eigen onderzoeksvragen en keuze in presentatievorm aan bod. Soms worden meerdere vakken geïntegreerd. Er wordt individueel, in groepjes of klassikaal gewerkt.

Groei

Kinderen die lekker in hun vel zitten en zich betrokken voelen, ontwikkelen zich optimaal. Op de Binnendijk wordt adaptief gewerkt. Dat wil zeggen dat het kind centraal staat bij het vaststellen van het onderwijsaanbod. We werken binnen de groep aan drie instructieniveaus: de basisgroep, de groep met verkorte instructie/verrijkend werk en de groep met verlengde instructie. Het is van belang dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben en aankunnen krijgen een aanvullend programma o.l.v. een gespecialiseerde leerkracht.

Door wereldoriëntatie projectmatig aan te bieden ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestaties, probleemoplossend denken, creativiteit, kritisch zijn, online informatie vergaren en communiceren en discussiëren met elkaar. We geven modern onderwijs en dat houdt in dat ICT dagelijks onderdeel uitmaakt van het leren. ICT middelen zoals Chromebooks, Ipads en het digibord ondersteunen in het aanbieden en verwerken van de lesstof.