De Marimba

'Samen kom je verder'

                

              Directeur: Lindsey Hoogterp en Jasmijn Karstens 
              Adres: Limbostraat 5, 1448 TP Purmerend
              Wijk: Weidevenne
              Telefoon: (0299) 472274
              E-mailadres: info@demarimba.nl
              Samenwerking BSO: Partou
              Website: www.demarimba.nl

Het verhaal van De Marimba

Basisschool De Marimba is een reguliere en oecumenische basisschool. Oecumene (algemeen christelijk/wereldomvattend) houdt in: naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en samenwerken. Op de school is er extra aandacht voor het samen op weg gaan met respect voor elkaar. Elkaar leren begrijpen als mensen met verschillende geloofsovertuigingen waarbij het christelijk geloof als inspiratiebron wordt gebruikt. Hiervoor hanteren zij de methode Trefwoord. Vieringen, waaronder Kerst en Pasen, vormen een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs.

De Marimba gelooft dat hun identiteit en het zijn van een Vreedzame School, bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen normen en waardenbesef bij de kinderen. Vanuit die gedachten zijn alle kinderen en hun ouders van harte welkom op De Marimba.

Veiligheid
Op De Marimba wordt gestreefd naar een fijne sfeer waarin iedereen zich veilig voelt, en waar iedereen met plezier naar toegaat. Een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Omgaan met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze multiculturele samenleving vraagt om acceptatie van en respect voor elkaar. De Marimba biedt de kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving, waarin het vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden merkbaar is. Op De Marimba krijgen kinderen de ruimte om hun eigen persoonlijkheid, zelfbewustzijn en assertiviteit verder te ontwikkelen. Een sociaal, veilig en positief klimaat is de basis om te komen tot leren.

Orde en structuur
Op De Marimba wordt gewerkt in een gestructureerde omgeving. Het pedagogisch klimaat op de school zorgt ervoor dat kinderen kunnen werken aan een positieve ontwikkeling. Voorwaarde hiervoor is dat een kind zich veilig voelt en positieve ervaringen opdoet. De planmatige aanpak zorgt voor structuur waarin doelmatig gewerkt en geleerd kan worden. Goed klassenmanagement zorgt voor overzicht en rust wat een positieve invloed heeft op het pedagogisch klimaat. Door grenzen te stellen aan wat kan, mag én moet weten kinderen waar zij aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht.

Ontdekken en nieuwsgierig
Elk kind is van nature nieuwsgierig, stelt verrassende vragen, wil ontdekken, leren en experimenteren. Op de Marimba wordt uitdagend onderwijs aangeboden. In de onderbouw wordt spelend geleerd in een rijke leeromgeving. De ontwikkeling op sociaal, intellectueel, emotioneel en motorisch gebied staat daarbij centraal.

In de midden- en bovenbouw leren de kinderen zowel door methodisch onderwijs als door onderzoek en samenwerking. Ze leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen kijken. De kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, door onderzoeksvragen op te stellen. Aan de hand van thema’s gaan de kinderen op onderzoek uit en werken ze aan het versterken van hun ‘21e-eeuwse' vaardigheden.

Vooruitgang en ontwikkeling
De Marimba ziet het als haar primaire taak om de haar toevertrouwde kinderen te begeleiden en uit te dagen in hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal- emotioneel gebied, op cognitief gebied, alsmede op het gebied van ‘Leren Leren’. Zij streven ernaar dat de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode een verantwoorde overstap maken naar een voor hun passende vorm van voortgezet onderwijs. Hierbij wordt, binnen de mogelijkheden van de school, rekening gehouden met de individuele kwaliteiten van de kinderen.

Waardering en erkenning
Op de Marimba benadert iedereen elkaar met respect. De kinderen voelen zich geaccepteerd en erkend. Er is respect voor de kinderen, de ouders en onderling naar elkaar als collega’s. Het team heeft hierin een voorbeeldfunctie. De kinderen voelen zich gewaardeerd en gezien, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school streeft ernaar dat de kinderen op de Marimba zelfvertrouwen ontwikkelen en trots kunnen zijn op zichzelf.

Verbonden en samen
Op de Marimba hebben leerkrachten, kinderen en ouders elkaar nodig om te leven en te leren: 'We gaan een relatie aan, we gaan samen op weg. We zijn verbonden met elkaar, samen komen we verder. Samen zijn we meer. Door verbinding ontstaat betrokkenheid. Betrokkenheid zorgt voor vertrouwen. Door het vertrouwen kan je op de Marimba zijn wie je bent en werken aan je individuele talenten/kwaliteiten.'

De leerlingen zijn onderling met elkaar verbonden. Ze leven, leren en werken samen. De driehoek, leerling, leerkracht en ouders is van groot belang op de Marimba. Er wordt met elkaar gewerkt aan het leef- en leerproces van de kinderen.