SBO Het Plankier

'Samen, sterk, uniek!'

                         

              Directeur: Bernlef Knossen
              Adres: Wales 4, 1448 JK Purmerend
              Wijk: Weidevenne (bestrijkt hele regio Waterland)
              Telefoon: (0299) 772396
              E-mailadres: info@sbohetplankier.nl
              Samenwerking BSO: Kinderopvang Purmerend
              Website: www.sbohetplankier.nl

Het verhaal van Het Plankier

Het schoolteam van Het Plankier streeft naar een cultuur waar gemeenschappelijkheid in denken en handelen wordt ontwikkeld. Het ontwikkelen van gemeenschappelijkheid betekent niet dat iedereen hetzelfde denkt en doet. Verschillen zijn niet alleen acceptabel maar zelfs wenselijk. De focus ligt echter op de overeenkomsten, deze groeien in een dialoog. De volgende beschrijvingen vormen 'het verhaal' van Het Plankier'.

Veiligheid
“Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.’' Op schoolniveau betekent dit dat Het Plankier actief beleid voert op sociale veiligheid en het monitoren hiervan. Hierbij hecht het team veel waarde aan het belang van duidelijke routines/afspraken en positieve gedragsverwachtingen, dit zorgt voor rust en welbevinden. Verder is het van belang dat ouders, kinderen en teamleden zich binnen de school veilig, gezien en gehoord voelen. Een heldere communicatie en voorspelbaarheid dragen bij aan de veiligheid binnen school. Op leerkrachtniveau betekent dit dat iedereen op Het Plankier een open houding naar elkaar heeft en van elkaar wilt leren. Hierbij is vertrouwen in elkaar en in jezelf van groot belang. In de pedagogische aanpak is Het Plankier gericht op het creëren van een positief school –en groepsklimaat. Op kindniveau vindt de school het belangrijk dat kinderen veiligheid ervaren. Hierbij worden kinderen betrokken bij het maken van afspraken in de klas en worden deze afspreken met de kinderen ingeoefend. Een veilig klimaat betekent ook dat er stil wordt gestaan bij de vraag: Hoe gaan wij met elkaar om? De kinderen oefenen op school sociale vaardigheden die een bijdrage leveren aan de veiligheid in de klas en op school.

Eigenheid
“Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit.” Ieder mens is uniek en voorzien van zijn ‘eigen aardigheden’. Op schoolniveau hecht Het Plankier om deze reden veel waarde aan afstemming en respect. Zowel in het lesaanbod als in de ondersteuning die aan de leerlingen wordt geboden. Hierbij wordt gekeken naar het kind en zijn omgeving en streeft de school ernaar om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. In de samenwerking binnen de school vindt het Plankier het van belang om elkaars kwaliteiten te benutten en ruimte te bieden voor ontwikkeling en initiatieven. De leerkrachten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden in de klas en op school. Hierbij vindt het team het van belang om zelfsturend te kunnen zijn binnen de gestelde kaders. Het team is in staat om kritisch naar zichzelf te kijken en te reflecteren op het eigen handelen. Dit bevordert de deskundigheid en zorgt voor trots en plezier. Het Plankier vindt het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekken. Vanuit de principes van meervoudige intelligentie leren de kinderen op welke manieren zij “"slim zijn’' en waar zij sterk in zijn. Ook leren de kinderen dat er verschillen tussen de kinderen zijn, dit maakt de school bespreekbaar, zodat kinderen ook onderling leren omgaan met deze verschillen. Verschillen worden positief benaderd.

Betrokkenheid
“Betrokkenheid begint met begrip. Snappen hoe de werkelijkheid van de ander er uit ziet.” Op schoolniveau staat “Wij doen het samen” hoog in het vaandel en beschreven in de visie. Het team hecht veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking en afstemming met ouders, kinderen en partners. Het Plankier vindt het belangrijk om onze betrokkenheid en professionaliteit met elkaar en met anderen te delen. De school is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs en de zorg. Op leerkrachtniveau laten zij hun betrokkenheid zien in pedagogisch en didactisch handelen in de klas. De school wilt de kinderen goed beeld hebben, zodat zij kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook willen de leerkrachten betrokkenheid laten zien door ouders en kinderen actief te betrekken bij de leerontwikkeling. Een goede relatie opbouwen is hierbij een belangrijke voorwaarde. De kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Er is ruimte om te oefenen en om fouten te maken. De kinderen voelen zich onderdeel van hun groep en zijn binnen hun mogelijkheden betrokken bij elkaar.

Saamhorigheid
“De manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visie.” Professionele saamhorigheid uit zich binnen de school in toewijding en aandacht voor de dingen die wij doen en hoe wij met elkaar omgaan. Op Het Plankier willen de leerkrachten het goede doen. Dit betekent dat zij hoge eisen stellen aan zichzelf en de ander. Op schoolniveau wordt de visie uitgedragen en binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie uitgewerkt. Het Plankier vindt het van belang om stil te staan bij successen, welke samen worden gevierd. De leerkrachten zijn zich bewust van hun rol binnen het team. Naast de verschillen voelen zij ook het belang om gemeenschappelijk te denken en te handelen. Dit draagt bij aan de saamhorigheid en de sfeer binnen het team. De kinderen voelen dat zij onderdeel zijn van een school en een klas. Waar de kinderen samen stil staan bij lief en leed. Het Plankier is een school waar leerkrachten en leerlingen samen dingen vieren en samen belang hechten aan afspraken in de school. De school is voor de kinderen een oefenplek waar zij leren om samen te werken en om relaties op te bouwen.