Trimaran

'Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind!'

                          

              Directeur: Renate Marechal
              Adres: Stellingmolen 21, 1135 KA, Edam
              Wijk: De Molenbuurt
              Telefoon: (0299) 351351
              E-mailadres: info@trimaran.nl
              Samenwerking BSO: Berend Botje en Majest
              Website: www.trimaran.nl

Het verhaal van de Trimaran

Oecumenische basisschool De Trimaran is een ondernemende school met ongeveer 335 kinderen verdeeld over 14 groepen. Op 1 augustus 2020 bestaat de school 25 jaar. De leerlingen komen niet alleen uit Edam, maar ook uit Volendam en omgeving. Er zijn 30 personeelsleden werkzaam. Binnen het enthousiaste team is veel expertise aanwezig.

De oecumenische identiteit houdt in dat de Trimaran open staat voor alle religies met wederzijds respect. Uitgangspunt is de Bijbel en de normen en waarden die daarin worden aangereikt. De methode Trefwoord hanteren we dagelijks in alle groepen. De Trimaran wil een school creëren waarin vanuit een veilige basis, oog is voor het leren, maar ook voor het sociaal-emotionele welbevinden.

Kernwaarden
Samen: Ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen een leergemeenschap
Schik: Plezier hebben in leren als kind en als leerkracht
Sociaal: Veilig pedagogisch klimaat; werken met leefstijl; opvoedingsondersteuning
Sterk: De kracht van ieder individu benutten
Slim: Adaptief onderwijs, leren je talenten te ontwikkelen; Samen Beter
Structuur: Gedegen onderwijs, tussen de middag opvang
Stimulerend: Coachen van studenten/medewerkers, technieklessen groep 5 t/m 8 op de Triade
Sportief: Sport en bewegen volgens het Athletics Skills Model en Swim2Play

Maatschappij
De maatschappij verandert in een rap tempo en vraagt daarom meer van de school dan alleen goed onderwijs verzorgen. De Trimaran wil samen met ouders, kinderen en personeel inspelen op deze veranderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van kinderen, en wordt er gestreefd naar passend onderwijs naar het maximaal haalbare niveau, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Binnen de regio heeft de Trimaran inmiddels een naam opgebouwd voor hun aanpak van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook creativiteit, cultuur en sport en beweging krijgen veel aandacht middels het inzetten van vakleerkrachten handvaardigheid, muziek en gymnastiek. Studenten van de hogeschool iPabo worden opgeleid binnen de school. Mentor, schoolopleider en studenten vormen samen een professionele leergemeenschap waarin studieopdrachten worden uitgewerkt aansluitend bij onze schoolontwikkeling.

Traject LeerKRACHT
De leerKRACHT-aanpak creëert een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. De basis wordt gevormd door de vier leerKRACHT-instrumenten: bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback en de stem van de leerling. Samen vormen ze de methodiek van LeerKRACHT.