De Blauwe Ster

'Ruimte voor ontwikkeling'

               

              Directeur: Angelique van Eijk
              Adres: Karn 96a, 1141 JV Monnickendam
              Wijk: Groene Hart
              Telefoon: (0299) 653588
              E-mailadres: info@basisschooldeblauwester.nl
              Samenwerking BSO: SKW & Sportify
              Website: www.basisschooldeblauwester.nl

Het verhaal van De Blauwe Ster

De ontwikkelingsbehoefte van het kind zijn het uitgangspunt om het onderwijs vorm te geven. Er wordt gewerkt vanuit duidelijke kaders, waarbinnen ruimte is voor autonomie van de leerling. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan de basisvakken. Hiermee zorgt De Blauwe Ster voor een passend onderwijsaanbod. Verder bereidt het onderwijs op De Blauwe Ster de kinderen voor op de vaardigheden die nodig zijn voor het werken, leren en leven in de toekomst. Dit wordt onder andere gedaan door onderzoekend leren binnen het thematisch werken, het werken met digitale middelen en veel ruimte te geven om te kunnen samenwerken.

De Blauwe Ster is een oecumenische school. De oecumenische identiteit is zichtbaar in hun aanpak: De Blauwe Ster wil de leerlingen meer dan alleen een opleiding geven of een vak leren. Je eigen identiteit ontwikkelen, je plek in de samenleving vinden, respect hebben voor elkaar, maatschappelijke betrokkenheid tonen, feedback geven en krijgen, is minstens zo belangrijk. De Blauwe Ster ziet het als hun taak om jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. De persoonlijke beleving van het kind staat daarbij centraal.

Kernwaarden

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Er is vertrouwen dat kinderen veel zelf kunnen en de Blauwe Ster begeleidt ze daarin. Zelfstandig houdt op De Blauwe Ster in dat kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Door hen te leren kiezen (plaats, vorm, tijd, planning en reflectie) creëren we eigenaarschap over hun eigen leerproces, voelen zij meer verantwoordelijk en ontwikkelen zij een actieve leerhouding.

Samenwerken
Leerlingen leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar én voor de verschillen tussen elkaar. Dit doet De Blauwe Ster door tijdens lessen samenwerkingsopdrachten in te zetten. Het samenwerken vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de verwerkingsmomenten van de leerstof en tijdens het onderzoekend leren in de middag.

Reflecteren
De Blauwe Ster leert kinderen te reflecteren en om kritisch te zijn t.a.v. hun werk. Dit wordt onder andere gedaan door het voeren van kindgesprekken en het zelf reflecteren op het gemaakte werk. Zo biedt De Blauwe Ster de leerlingen inzicht in hoe ze handelen en hoe dit in verband staat met hun leerproces en hun leerresultaten.

Veiligheid
Ieder kind heeft recht op een plek op school waar hij of zij zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Veilig genoeg om je eigen mening te kunnen uiten, elkaars mening te respecteren, gezien worden en samen de verantwoording nemen voor de veilige omgeving. Om deze veilige omgeving te creëren voor de kinderen, maakt De Blauwe Ster o.a. gebruik van De Vreedzame school, de methode Trefwoord en starten zij het schooljaar altijd met De Gouden Weken. Dat is een periode waarbij extra tijd wordt besteed om de verbinding in de groep tot stand te brengen.